.בותכה דוביע

םיקצוי ןכותלש ,תורעקכ םכלש םיפיעסה תורתוכ לע ובשח
,םתפסאש םירמוחה תא ףיסוהל םכילע .םימוכיסה ןמ םיקלח
דחא לכ ודבע .םלשו דיחא ףיעס תלבקל דע דחי לכה תא דבעלו
:םיאבה םיבלשה תרזעב םיפיעסה ןמ

תא התע ליכמה םדוקה ליגרתב םתקסע וב ץבוקל ורזח -
.םתפסאש עדימה לכ םתחתמשכ םיקרפה ישאר תמישר 

רושיקה תולימ תרזעב םינכומה םוכיסה יעטק ןיב ורבח -
,הלחתה לש הנבמ תלעב הקספ רצוויתש ךכ ,םכינפלש   
.ףוסו עצמא   

.םירתוימה םיעטקה תא וקחמ-
- ,הלחתה היהי ףיעס לכלש ךכ ,םיעטקה ןיב רשקמ ללמ ובתכ -
.ףוסו עצמא  
.םרוזו דיחא ףיעס לבקתיש דע ,םתבתכש המ תא בוש וארק -םוכיסל