םוכיס

:הדובעב םיקרפ תביתכל תישעמ הטיש םתדמל הז קרפב

קרפה ססבתמ םהילעש תורוקמה תא םתמכיס .1
   
תואקספל םיפיעסה יפל םימוכיסה תא םתגזימ .2
   

תלבקל דע םיפיעסה ןמ דחא לכ םתבתכשו םתדביע
.דיכל ללמ

.3


אבה רועישל