םוכיסו אובמ ,המדקה

.תוניצרב ךלמה רמא "הלחתההמ ליחתהל ךירצ"
."קיספהל זאו ףוסה דע ךישמהל"

לורק סיאול

:בותכל ודמלת הז רועישב

המדקה
.1
אובמ
.2
םוכיס
.3