המדקה

המדקהב .תישיא המינב הדובעה תא תחתופ המדקהה
רבע דציכ ,הדובעה אשונב םתרחב עודמ ארוקל ראתל םכילע
ךרדב .תודוהל םיצור םתייה ימלו הביתכה ךילהת םכילע
ןיינעתהל לכוי אוה ,םכלוע לע טעמ ודמלל לכוי ארוקה וז
.םכתדובע םע תוהדזהלו
העיפומ איהו - דומע דע דומע יצח - הרצק תויהל הרומא המדקה
ןתינו ,הבוח קרפ הניא איה .אובמה ינפלו םיניינעה ןכות ירחא
.הידעלב םג הדובע בותכל


תביתכ תעב ןהילא סחייתהל יאדכש תולאש רפסמ םכינפל
.המדקהה

?הדובעה אשונב ןיינע םתיליג עודמ
   
?תורוקמ םתשפיח ןכיה
   
? םתדבע רקחמ תוטיש ולאב
   
?הדובעה ךלהמב םתלקתנ םיישק ולאב
   
? תודוהל םיצור םתא ימל

םינוש םיגוסמ תומדקה :המגוד

 
המדקה תביתכ ליגרת

םכתדובע לש אובמה קרפ ןוגראל ורבע המדקהה תביתכ רחאל