םינוש םיגוסמ תומדקהל תואמגוד

רייוס םות תואקתפרה ,ןיווט קראמ
המדקה

;תמאב ושחרתה הזה רפסב תוראותמה תואקתפרהה תיברמ
ירבח ויהש םידלי לש רתיהו ,ילש תויוסנתה ויה ןהמ תודחא
,רייוס םות םג ;םייחה ןמ תומד אוה ןיפ קאה .םידומילה לספסל
השולש םינש תויומד לש ףוריצ אוה - םייוסמ והשיממ אל ךא
.בכרומ ינוטקטיכרא הנבמ לש גוס אוה ןכלו ,יתרכיהש םידלי
ןיב תולבוקמ ויה רפסב תועיפומה תורזומה תומודקה תועדה
,רמולכ - רופיסה שחרתה הב הפוקתב ברעמב םידבעו םידלי
.הנש םיעברא וא םישולש ינפל
אוהש הווקמ ינא ,תודליו םידלי תונהיל רקיעב דעוימ ירפסש ףא
תוסנל היה יתנווכמ קלח ןכש ,םישנו םירבג ידיב החדיי אל
םה דציכו ,םמצעב םעפ ויהש המ תא םירגובמל ריכזהל
ושידקה םה תורזומ תויוליעפ ולאלו ורבידו ובשח , ושיגרה
.םנמז תא

,רבחמה
1876 ,דרופטרה

יפל ישפוח םוגרת
http//:www.gotubs.com/tomsawyer.html

תיעדמה הכפהמה רוכב ,ריצק ןורהא

המדקה

עדמה ישנא לש םתדובע ירפ - עדמה לש הריהמה תוחתפתהה
היתואצות .דבלב םינעדמל ןיינע הניא - םימוחתה לכב
לרוג ןהב יולת היהי דיתעבו ,ונייח-תוחרוא תא התע רבכ תועבוק
םניאש הלאש ,הקדצה םוש אופיא ןיא .ולוכ ישונאה ןימה
ןוויכ לע עדימ ורסחי - הרבחה לש הבור בור םהו - םינעדמ
וז תוחתפתהש םירגתאהו תויעבה לעו םיעדמה לש םתוחתפתה
תויעבב טבחתהל רואנ םדא לכ לש ותבוחו ותוכז .הלעמ
םלועה ןיב קותינה וז הניחבמ .ונימי לש תיעדמה הכפהמה
.הנכס םושמ וב שי הרבחה ןיבל ימדקאה
,הנשב הנש ידמ תכלוהו תרבטצמה ,עדי לש המוצעה תומכה
תינויח הכ איהש ,עדמה לש (תינכטה) תדחוימה ונושלו
,םלוא .תורבדיהה לע םנמא תודיבכמ ,תיעוצקמ הניחבמ
רוציק ןושל איהש - תיעדמה ןושלב ןיא רבד לש ותימאל
יפוגל תדרל רשפאו ,יגאמ רבד םוש - ןעדמה לש ותוחכונל
רדגב םה םיאבה םיפדה.רתויב תוטושפה םילמב םג הכלהה
תוקיסעמה תויעבבו תובשחמב םיברה תא ףתשל ןויסינ
לע םרקיעב םיססובמ םירבדה .עדמ שיאכ יתדובע בגא יתוא
םירודיש המכ לע לכו םיצוביקב ירבח םע יתכרעש תוחיש
.וידרב

ריצק ןורהא
http://www.katzir.mod.gov.il/kazir010.htm
1972 ,דבוע םע :ביבא לת .תיעדמה הכפהמה רוכב .ןורהא ,ריצק

רועישל הרזח