אובמ

ךושמלו ,הדובעב ול יופצה תא ארוקה ינפב גיצהל דעונ אובמה
לש הרוצ אובמל תוושל וסנ .האירקב ליחתהל ותוא
:םיאבה םינבמה דחא יפל רופיס
.המיאתמ המגודל םכתא ליבות םינבמהמ דחא לכ לע השקה


אמגודאובמ תביתכ 1 ליגרת

.םכתדובע תא םכסל ולכות ,ןכומ אובמהש רחאל