םימוכיסל תואמגוד


ונביבסמש םיה

,םיסונייקואה לע רובידה תא ונבחרה וניתוחישבש רחאל
רצותכ ,םייגולוקאו םייגולויב םירגאמכ םתוא ונגצהש רחאלו
ונדמל יאדווב ,הז ונמלוע לש הכורא הירוטסיה לש יתוחתפתה
ןעמל םיה לש יחה תרימש תובישחל ףסונבש ,ךכב ריכהלו תעדל
לש ילרגרטניא קלח םג אוה םיה ירה ,ומצע םיה לש יחה
םויה תא ריכהל הבוחה ונילע תלטומ ךכיפל .םדאה תוברת
.ונתבוטל - וילע רומשלו

הטיסרבינואה :ביבא לת .ונביבסש םיה .בל ,ןוזלשיפ
.129 'מע .1978 ,תרדושמה


הזוניפש לש תודימה תרות

השק תימדנ תאזה האצותל הליבומכ יתעבצה הילע ךרדה םא
ןכש ,דאמ הב תוצרל שי .הגשהל תנתינ ןיידע איה ,דחוימב
וליא , ריבסהל היה ןתינ דציכ .הלגתמ איה תוקוחר םיתעל
אלל התוא אוצמל היה ןתינו די גשיהב הלק התיה העושיה
לכ לבא ?םדאה ינב תיברמ ידיב תחנזנ איהש ,ץמאמ
..םיחיכש םניאש םשכ ,םישק םה םילענה םירבדה
ישפוח םוגרת ,תודימה תרות לש םויסה תקסיפ ,הזוניפש ךורב
םינורטקלא םירפסל גרבנטוג טקייורפ ךותמ תילגנאמ
http//:www.gutenberg.net

( zip טמרופ) תילגנאב רפסה ןמ ןורחאה קרפה תא ודירוה

ethics_spinoza_part5.zip

לסר דרנרב לש תוריח יכרד

הלא לבא .תורחא תורטמ ןנשי םייח ונא וב םלועל העש יפל
תוררועמה תומחה תוקושתה לש שאב לש שאב ופרשיי ,ופלחי
,רתוי ריעצו שדח םלוע חמצי הפירשה לש םילחגה ןמו .ןתוא
.ויניעב רקוב לש רואו ,הננער הווקתב גופס
םירפסל גרבנטוג טקייורפ טסקטה יפל ישפוח םוגרת
http://www.gutenberg.net .םינורטקלא

( zip טמרופ) תילגנאב רמאמה תא ודירוה

russel_roadstofreedom.zip

הרזח