םוכיס

הדובעה תביתכ ךילהתב ףסונ בלש םתמדקתה הז רועישב
םיחתופה םיקרפה תא בותכל דציכ םתדמל .םכלש
:הדובעה תא םימכסמהו


המדקהל תישיא המינ בלשל .1
אובמה ךרד הדובעל "סנכיה"ל ארוקל עייסל .2
.םירבדה ירקיע לע הרזח ידי-לע םכסל .3

.הבצעל םכילע תעכ ,הנכומ םכתדובע

.אבה רועישל רבעמ