ךמסמה בוציע

"וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא"  
'ד קרפ ,תובא יקרפ

איה התרוצ לבא ,הלש בושחה קלחה אוה הדובעה לש ןכותה
הנבמ תא שיגדמה בוציע .ארוקה לש וניעל הנושאר "תצפוק"ה
הב בותכה תא ןיבהל ארוקל עייסיו ,האירקל םיענ היהי הדובעה

:ודמלת רועישה ךלהמב
.הדובעה הנבמ תא שיגדהל .1
.םיחפסנו תורעה בלשל .2
.רעש ףדו םיניינע ןכות בצעל .3

הנבמה תשגדהל