הנבמה תשגדה

.ללמה בוציעו תורתוכה תשגדה תועצמאב תישענ הנבמה תשגדה
.ןכותה ירקיע תא טילבת תורתוכה תשגדה
.םיפיעסהו םיקרפה ךותב תואצמתהל עייסי ללמה יגוס בוציעו

תורתוכה בוציע

.(גרודמ) יכרריה רדסב השעיי תורתוכה בוציע
לש הלאמ רתוי תושגדומו תולודג תויהל םיקרפה תורתוכ לע
לש ולאמ רתוי תולודג תויהל םיפיעסה תורתוכ לעו ,םיפיעסה
.םיפיעסה-יתת
.רתוי תטלוב איה ךכ רתוי הלילכמ המרב תרתוכהש לככ

תורתוכב בצועמ ףד :המגוד

תורתוכ בוציע :1 ליגרת

ללמה בוציע

.םכלש דיה בתכ אוה הדובעה לש ישארה ללמה
.האירקל חונ תויהל וילעש ורכז ךא ,םכמעט יפל ותוא ובצע
לשמל ,הדובעב םכלש ךרוצה יפל ,םיפסונ ללמ יגוס םג ובצע
.יוסינ לש תואצות טוריפו םיטוטיצ ךרוצל
ללמ יבוציע תרדגה תרזעב איה תאז עצבל רתויב החונה ךרדה
.םינוש
תא םהיפל ובצעו ,םכמעט יפל תונונגס השולש-םיינש ורידגה
.םינושה הדובעה יקלח


ללמ תונונגס תרדגה : 2 ליגרת

םיחפסנו תורעה תפסוהל ורבע םכתדובע תא םתבציעש רחאל