תודוא - חומה רקח סרוק.(התיכה לש תומדקתהה בצקל םאתהב ,םישגפמ -15כ) הנש-יצח :סרוקה ךשמ
.'ט-'ח תותיכ :דעי-להק
.(הספדהל) "word" ץבוקכ סובליס ,סובליס

.תשר-הרומ ידי-לע להונמ ,רוטילקתכ תשגומה הדמולל דוגינב ,ילאוטריו סרוק
.רפסה-תיבמ הרומ םע ףותישבו םואיתב לעופ תשרה הרומ
תוחיש םג ,ךרוצה יפל ,םייקמו ,םהל עייסמ ,םידימלתה םע התיכב אצמנ הרומה
.הדימלה תא קימעהל תנמ-לע התיכב תוליגר
.םידימלתל םישיגנ םניא םיפדה .התיכב הרומל היחנה יפד רתאב םימייק
תישיא תוסחייתה ,םינויד ללוכה ,ידומיל ךילהת ליבומ - תשרבו התיכב – םירומה תווצ
.םידימלתה לש בושמלו תולאשל ,רשפאה-תדימב םידומילה תינכות תמאתהו
:תיחצנה הלאשל הבושת הבו ,תשרה הרוממ העדוה םידימלתל הכחמ עובש לכב
."?םויה םישוע המ"

.חומה רקח םוחתב םינושאר םיגשומ הנקמו רוקחל םידימלתה תא ןימזמ חומה רקח סרוק
,וילא סנכנ עדימ – "אספוק" ךותב רוגס חומה :"הרוחשה אספוקה" תדיחב חתופ סרוקה
ןתינ דציכ ?"הרוחשה אספוקה" ךותב הרוק המ ךא .ףוגה יקלח לכל ונממ תואצוי תודוקפו
םיביגמו םיבתוכ הב ,סרוקה לש ןוידה-תצובקב להנתמ וז הלאשב ןוידה ?חומה תא רוקחל
.ץראה יבחרב תותיכ רפסממ םידימלת
."אספוק"ה תא חותפל ,חתנל :איה ןוידב הצופנ הבושת
םילגמ המ ררבתמ ,טנרטניאב תואצמנש רתויב תוישחומ תונומת תרזעב !הסננ ואוב ,ןכבו
.םירחא םייח-ילעב לש םגו ,ונלש ,תלוגלוגה ,"אספוקה" תא םיחתופ רשאכ
.חומה-תפילק תא וניליג ראשה ןיב

הטיסרבינוא לש רתאב עצומה ילאוטריו יוסינב ?חומה-תפילק לש הדיקפת והמ
םינוש םירוזא יוריגל קדבנה תבוגת יהמ םידימלתה םיקדוב ,תירבה-תוצראב
.םימיוסמ םישוחל םירושקה ,םירוזא םימייק יכ ,רבתסמ .חומה-תפילקב
תוגוזב םעפהו ,ונישעש ףסונ יוסינב .ףוגה תושוחת תסיפת לע יארחאה רוזאה תא וניליג ךכ
.הנוש תושיגר םינוש םירביאל יכ וניליג ,(בשחמל בגה םע)
.תיתשוחתה חומה-תפילק הנבמ תודוא תניינעמ הנקסמל הליבוה תילגתה

םתרזעב חתופ הז אשונ .המילחו הניש לע דומלל םירבוע ונא ,חומה הנבמ אשונמ אתחנתאכ
הנישה-תאופרל זכרמה תווצו ,תירבעה הטיסרבינואהמ קי'צנרוה-תפ תור 'רד לש הבידאה
תור 'רד םע ץראה יבחרמ סרוקה ידימלת הנשה וחחוש ,הנהמה קרפה םויסב .ם"במרב
.רחא םוחתב החמומ םע וזכ החיש תכרענ הנש לכב .(ט'צ) הדיעו-תחישב קי'צנרוה-תפ
רוקיב ךכל ףסונב המזי ,תולעמ טרואב סרוקה תא החנמה הרומה ,זראוס הרינ
.ם"במרב הנישה תדבעמב (!ילאוטריו אל)

?פוקסורקימה תחת אצמנ ןורתפהש ןכתי םאה ."הרוחשה אספוק"ה תדיחל הרזחבו
תרבעה ךרד לעו בצע-את הנבמ לע ,אתה לע םידימלתה םידמול האבה תויוליעפה תרדסב
.םירחאה םיאתל אתה ןיבו ,בצע-את ךותב םייבצע םירסמ
ךרדב םייזכרמ תונורקע ןיבהל םהל םירשפאמ הז קרפב םידימלתה ושכרש םיגשומה
.הז אשונב תוגצמ םידימלתה םיניכמ הלא תועובשב .חומה לע םימס לש העפשהה
וחכשת לא .סרוקה לגרסבש "םחה וקה" רותפכ ךרד תשרה הרומל ונפ אנא ,םיפסונ םיטרפל
.הבושת ריזחהל לכונש תנמ-לע ,םכלש םיישיאה םיטרפה תא םושרל

סרוקה סובליסל