!התוא םתלכא -התיכב םינוידמ םתלצינש םתבשח םא
תילאוטריוה ןוידה-תצובקב ןאכ שקשקנו רבדנ ונחנא
!ופתתשת וליפא םתאו

:האבה היעבה לע ,לשמל ,ובשח
.ןורכזהמו ףוגהמ ,םישוחהמ םייוריג ינוילמ לבקמ חומה ,דחא דצמ
תוטושפה תולועפב לחה :ףוגב טלושו תודוקפ חלוש חומה ,ינש דצמ
תובכרומ תולועפב הלכו ,םירמנמ דחפו הביצי ,המישנ ומכ רתויב
.חומה לע סרוקב תופתתשה...ו תומולח ,הבהא ,הפש ,ןורכז ומכ
אוה ומצע חומה ,םלוא
.ונרובע הרוחש אספוק ומכ
?חומה לעופ דציכ ?םינפב הרוק המ
?הימיכ קר הז הבהא םאה ?ונלש אתבס תא ההזמש דחוימ את שי םאה
:איה הלאשהו ,אספוקב תומותח תובושתה לכ
?חומה רקחב םיליחתמ דציכ
?הרוחשה אספוקל תוחתפמה ןכיה

.דחיב ,בושחל תוחפל וא ,תונעל ףידע תושק תולאש לע
:תוחפל ןויד תוצובק יתשל ךייש םכמ דחא לכ
.רתאב - תילאוטריו - תחאו ,התיכב תחא
.תוצובקל התיכב הרומה םכתא קלחי תודחא תוקד דועב
.ץראב תורחא תותיכמ תוצובקל רתאה ךרד תרשוקמ היהת התיכב הצובק לכ
.םכלש התיכב תוצובקל תעכ וקלחתה
.םיבשחמה דחא ביבס זכרתהל הצובק לכ לע
(םילילמת דבעמב וא) ףד לע ומשרו דחיב ובשח
"הרוחשה אספוקה תייעב" ןורתפל תונויער
?תונויערה תא ןיכהל םתמייס
!תילאוטריוה ןוידה-תצובקב םתוא ומשרת דימ
.וב ורחב - העדוה חלשרותפכה תא ואצמת דומעה תיתחתב
.העדוה ספוט אלמל םכילע תעכ
רובעל תנמ-לע .תירבעב בותכל םילוכי םתא (םושירל רוזיא) הדש לכב
.םיינמי Ctrl+Shift לע וצחל ,לאמשל ןימימ הביתכל רובעל
.םתאצמש ןיינעמ רתא וא ,ןכומ ץבוק רשקל תורשפא םג ואצמת ספוטה ךשמהב

?םינכומ
:ובתכו ןוידה-תצובקל וסנכה
?חומה תא רוקחל ,םכתעדל ,ןתינ דציכ

:הנומתה לש הזה קלחה תא ורמשתש רחאל.סרוקה תא הוולמה לגרסל ורזח

םכל הכחמ הנומתה לש אבה קלחה
.סרוקה ןותיע רעשב