,םולש
.חומה רקחב ילאוטריוה סרוקל םיאבה םיכורב
,סרוקה לש תילאוטריוה הכירדמה ,תלייא ינא
- רמולכ ,תוילאוטריו תוביסנב רקיעב םכתא שוגפא ינאו
.רתאב ןאכ

:תותיכב "םייתימא" םירומ םג סרוקה תא וחני יתיא דחי

רחקלא סיריא :בגשמ ס"יב
ןשב ןצינ :בגשמ ס"יב
רינ תיריא :בגשמ ס"יב
ץכ הנא :אבס-רפכב אריפש טרוא
זראוס הרינ :תולעמ טרוא
תינרוא :תולעמ טרוא


,תיללכה תילאוטריוה חורל דוגינב
?ןוכנ ,ידיצמ הפי .ילש הנומת םכל חולשל יתטלחה

?הנומתה הפיא זא
רתאב ףוסאל םכילע ,התוא תוארל ידכ
!םתוא קיבדהלו הנומתה יקלח תא

רבכעה לש ינמיה שקמה םע וילע וצחל ,הנומתה לש קלחל ועיגתש םעפ לכב
save image as... תורשפאב ורחבו
לכ תא ורמשת הבש ,תדחוימ הירפס וחתפ םכינפב חתפיתש הרימשה תביתב
"word" ץבוקב םיקלחה לכ תא וקיבדה ,רבד לש ופוסב .הנומתה יקלח
.תחא הנומתל הז תא הז ומילשיש ךכ ,םתוא וררגו
.ץבוקמ ,הנומת תפסוהב הריחבו ,"הפסוה" טירפת ךרד תעצבתמ "word"-ב הקבדהה

:הנומתה לש ןושארה קלחה והז,חומה רקסב םכל הלגתי הנומתה לש ףסונ קלח
.סרוקה תא הוולמה לגרסהמ ועיגת וילא

!החלצהב