.סרוקב תויוליעפה תא הוולי "חומה רקס"
.תוירשפא תובושת עברא םע ,"תיאקירמא" הלאש עיפות רקס לכב
.רתויב הריבס םכל תיארנש הבושתה תא ורחב
!ועיבצהו


חומה לקשמ
!הנוכנה הבושתב היפצל ןאכ וצחל ?םתעבצה

:הנומתה לש חטבומה קלחה תא ,ןבומכ ,יתחכש אל.ןוידה-תצובקב םכל הכחמ ףסונ קלח
.סרוקה תא הוולמה לגרסה ךרד םשל ושלג