?תילרופמט הנוא יהמ תעדל םיצור
?חומה סיפכ הז המ םתחכש
!ןוכנה םוקמל םתעגה
.םויה דע ודמלנש םיגשומה םיעיפומ ןוקיסכלב
-ףיסוהל םיצור םתאש שדח גשומ םירתאה דחאב םתאצמ םא
.ינורטקלא ראודב ילא ותוא וחלש

.תוירבע תויתואב ,תוחפל ,וא ,תירבעב םיעיפומ ןוקיסכלב םיגשומה
.תילגנאב ומש בותכ ירבעה גשומל תחתמ

םיגשומה תמישר