:חומה-תפילק
.(תירוקמ תגצמ) .תולעמ טרוא ,ןהכ קילומש .1

:המילח הניש
.(תירוקמ תגצמ) .תולעמ טרוא ,יול ןתמ .1

:ןורכיז
.(תירוקמ תגצמ) .תולעמ טרוא ,הגלוא .1