םיכירצמה ,הידמיטלומ ירצומב תורשעומ "חומה-רקח" תויוליעפ
.ןלהלש המישרב תועיפומ תונכותה .תונוש תונכותב שומיש
.סרוקה תליחת ינפל םיבשחמה-רדחב תונכותה תא ןיקתהל יוצר

.Macromedia Shockwave

.Shockwave Flash plug-in

VRML

adobe acrobat reader

,טנרטניאב תירבע-ירבודל סרוק לכב ןיקתהל יוצרש ,תפסונ הנכות
."ןוליבב" ,יתודידיה ןולימה איה
.ינמי רבכע םע הילע ץוחלל שי ,"ןוליבב" ידי-לע הלימה םוגרת תלבקל