.ביבא ,1998-1999 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@ort.org.il תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ

םיטידרק