.תרושקת יכילהתל תונוש תואמגוד הארנו תרושקת יהמ דמלנ הז רועישב
.תרושקת גשומל תורדגה יתש ריכנו תרושקתה יביכרמ םהמ דמלנ
."תרושקת אל"ל תואמגוד הארנ ,ןכ-ומכ