:סרוקב םינורחאה םילדומה ינש תא ריכנ הז רועישב
תרושקתה תעפשהב קסועש ,םויה רדס תעיבקל לדומה
.םויה תחיש לעו ירוביצה םויה רדס לע
םיכרצל סחייתמש ,םיקופיסהו םישומישה לדומו
הידמל הפישחה לע םתעפשהו םישנאה לש םינושה
.םימיוסמ םינכתלו

,"םויה רדס תעיבק לדומ" :םיפסונ םילדומ ינש דמלנ הז רועישב
."םיקופיסהו םישומישה" לדומו