םינומהה תרושקת לש הדיקפתב דקמתמ םויה רדס לדומ
.ירוביצה ןוידהו םויה רדס בוציעב (…היזיולט ,םינותיע)

:האבה המגודב חתפנו
,רפוסה הדוותמ "עשפ לג יתללוח" יפרגויבוטואה ורפסב
דבע ובש ןותיעב ולש דחא םוסרפ דציכ ,סנפיטס ןלוקניל
.םיילילפ םירקמ לע םיחווידב תוברהל םינותיעה לכל םרג
.תונותיעב םסרפתהל וכז אל הרטשמה יפתרממ םיבר עשפ ירופס
םושמ קר ולו ,הזכ רופיס םסרפל סנפיטס טילחה דחא םוי לבא
בתכ דבע ,תרחמל .תומסרופמה תוחפשמה תחאל עגנ אוהש
ידכ ,יסיסע עשפ רופיס אוצמל ידכ הרחתמה ןותיעב םילילפה
,םינומויה ינש תא קיבדהל ןוצר ךותמ ."תורחתב" דובכב דומעל
בל תמושתו םוקמ שידקהל ולחה קרוי וינב םינותיעה רתי םג
הרצי םייאנותיעה םיחווידב תימואתפה היילעה .עשפה ירקמל
לג"ל ותעד תתל הנפתה הרטשמה חקפמ ."עשפ לג" לש הנומת
יבתכ ינש לש םתוצירח ירפ אלא היה אל אוהש הליגו ,"עשפה
.םילילפ
(steffens ,1931 יפ-לע ,החותפה הטיסרבינואה)

עובקל תרושקתה יעצמא לש םתלוכי תא בטיה השיחממ המגודה
םינושה םינותיעב םיפוכתה םימוסרפה הז הרקמב .םויה רדס תא
הכז קרוי וינב הנשה תומי לכב םייקה ,עשפה אשונש ךכל ואיבה
.תדחוימ בל תמושתל
תא תועבוק םיוסמ אשונב ןוידה תדימו חווידה תומכש ןעוט לדומה
.ירוביצה םויה רדסב אשונה לש ומוקימ תאו בלה תמושת ףקיה
היגוסב לופיטהש לככ :לדומה תא ראתמ אבה טוטרשה
ירוביצה םויה רדסב היגוסה לש המוקמ ךכ ,רתוי ברו בחר
.רתוי הבושחכ היגוסה תא ספות רוביצהו ,הלדג?םויה רדס לע םויה המ :1 ליגרת
,םיוסמ ןמזב ותטלבהו והשלכ אשונ לש םוסרפ םצע ,השעמל
תודסומו םדא ינב ץיאמ ,םדוק רבכ רכומו םייק היה םא םג
.הז אשונל תעדה תא תתל

?םויה רדס תא עבוק המ :2 ליגרת

םיעדויש רוביצ תודסומו םיירחסמ םיפוג ,םיאקיטילופ
םיאשונ תולעהל םיחילצמ ,תרושקתב ןוכנ שומיש תושעל
תבוטל םירחא עינצהל וא ירוביצה םויה רדס לע םימיוסמ
.םהלש םיסנרטניאה
לש ותחדהל טפשמהו ,יקסניוול תשרפ םכל הרוכז יאדוו
םויק דעומל דאמ בורק .תירבה תוצרא אישנ ,ןוטנילק ליב
ןוטנילק הנפה ,השרפה ביבס ורעס תוחורה רשאכ ,טפשמה
ןוטנילקש זא ורבס םיבר .ץרפמב רבשמה ןורתפל ויצמאמ תא
דירוהל ךכ ידי-לעו ,ץרפמב רבשמל םירוקרזה תא תונפהל הסנמ
.יקסניוול תשרפ ביבס ירוביצה ןוידה תא ןיטקהל תוחפל וא


?ןייסוח םדאס וא יקסיוול הקינומ :3 ליגרת