דחאכ תרושקתל סחייתמ םיקופיסהו םישומישה לדומ
.ןעמנה לש םינוש םיכרצ קופיסל םיעצמאה
רבחל רשקתמ אוה ,תודידב שיגרמ םדא רשאכ ,המגודל
(תישיא-ןיב תרושקת) .ותא חחושמו
ירחא ץמאממ שארה תא ררחשלו עגריהל הצור םדא רשאכ
.הלילק הידמוקב היזיוולטב הפוצ םימעפל אוה ,ךרפמו ךורא םוי
.ןותיע םיארוק םישנא ,םלועהמ עדימ תלבק ךרוצל
אוה םירחא תומלועב רקבלו קתנתהל הצור םדא רשאכ
.קתרמ רפס ארוק

תויתרושקת ןניאש תויורשפא םג ןנשיש ןבומכ :הרעה
,לויטל האיצי ,הליכא ,הניש :ומכ םינוש םיכרצ לע תונעל
.'וכו הבישח

,תויתרבחו תוישיא תוביסנ ךותמ םיווהתמ םיכרצה
,תופייע ,ץמאמ ,תויתרבח תוביסנל םאתהב םינתשמו
.יותיע וא חתמ

"תרושקתה לש תיבלש ודה המירזה" לדומב וניארש יפכ ,השעמל
טילחמ םג אוה ,ףשחיהל םינכת וליאל טילחמ ןעמנה הבש
.ףשחיהל תרושקת יעצמא וליאל

?םיפידעמ םתא תרושקת יעצמא הזיא :4 ליגרת

.תרושקתה ךילהתב ליעפכ ןעמנה תסיפת תא שיגדמ הזה לדומה
םיטלשנ םא יכ ןעמנב םיטלוש םניא םינומהה תרושקת יעצמא
תינוצר תוליעפ איה םינומהה תרושקתל הפישחה .ודי לע
יעצמא לומ םינוא רסח בצינ אוה ןיאו ,ןעמנה לש תרקובמו
.תרושקתה

האירק לש עגר :5 ליגרת

,ונלש םינוש םיכרצ םיקפסמ םנמא ,םינושה תרושקתה יצורע
,המגודל .ןתוא וננכת אלש יאוול תועפשה םהל שי םלוא
חותיפ ,תויחטש ,תויביסאפ םה היזיוולטה לש היתועפשה
ןוימדה חותיפ איה רפס תאירק לש העפשהה .דועו תונשגר
.ךכ םשל רפסב אורקל ונטלחה אל םא םג

:םישרתב ךכ הארנ םיקופיסהו םישומישה לדומ