רוד ןיב םייתוהמה םילדבהה לע דומענ הז רועישב
לש התעפשה תא הארנו ,היזיוולטה רוד ןיבל רפסה
םג ומכ ,ונלש הבישחהו הסיפתה לע היזיוולטה
תכרעמ"כ היזיוולטל סחייתנ ,ףסונב .ונלש תוגהנתהה
.רפסה-תיב ןיבל הניב םילדבהה תא ןחבנו "תידומיל