רבד איה ונמלוע לעו ונילע העיפשמ היזיוולטהש הדבועה
תוירחא היזיוולטה ינכתל קר אל םלוא .וילאמ ןבומו עודי
הבישחהו הסיפתה בוציע לע הבר העפשה .וז העפשה לע
תיתרושקתה הביבסהו "היזיוולטה תפש"מ תעבונ ונלש
.תרצוי איהש

"רפסה תפש" ןיבל "היזיוולטה תפש" ןיב םילדבהה המ
?םימדוקה תורודה תא תנייפאמש

:םיירקיע םינייפאמ השולש רפסה תפשל
תויגול תועטוקמ תויכבדנ


:הלאה םינייפאמה היזיוולטה תפשל ,התמועל
תוינאטלומיס תויתינבת

תויכבדנ תמועל תויתינבת - 1 ליגרת