,ךוניחו תרושקת םוחתב בושח רקוח - ןמטסופ לינ
שי היזיוולטל דציכ ריבסמ "תודליה ןדבוא" ורפסב
.םידלי לש הריהמו תמדקומ תורגבתה לש העפותב קלח
?הז ןיינעלו היזיוולטל המ ,ןכבו

תוינכות תאז תמועל .םינוש םיאליג ןיב לידבמ רפסה
.דחאכ םירגובמו םידליל - לכל תופתושמ היזיוולט
:ישיאה םכנויסנב שומיש ידי-לע תאז םיגדהל הסננ אבה ליגרתב


ןמזה תנוכמ :2 ליגרת

הנבההו תואירקה תמרב םילדבהה תא שיחמה םדוקה ליגרתה
'ב התיכב דליש חינהל ריבס .םינוש םיאליגל םידעוימה םירפס לש
םילימה תא אורקל חילצי םא םגו - םירגובמל רפס אורקל השקתי
רורב אל ,(עדוי רבכ אוה אורקל ירהש) ינכט ןפואב םיטפשמהו
רבודמשכ המוד רבדה םאה .תועמשמה תא ןיבהל לכוי םא
?היזיוולט תוינכותב

םיביצמש םירוסיאו) תוינכותה תורדושמ ןהבש תועשה תלבגמל טרפ
היזיוולט תוינכותב תופצל היעב םוש םויה םידליל ןיא (םירוהה
.תולקב ןתוא ןיבהלו םליגב םידליל קר תודעוימ ןניאש

העפותל םרוג תונוש היזיוולט תוינכתל םידלי לש םתפישח םצע
:תוביס רפסממ "תודליה ןדבוא" הנוכמה

.תובר היזיוולט תוינכותב םירגובמה לש םמלועל םיפושח םויה םידלי .1
םה הלא תוינכותב ."םיצימאהו םיפיה" ומכ ןובס תורפוא ,המגודל
םירגובמהש םוחתה - םירגובמה לש "ימדקה םוחת"ל קר אל םיפשחנ
םג אלא ('וכו קדצ ,עדי ,תויתוכמס) ץוח יפלכ תוארהל םיצור
ינפל ףושחל םיצור דימת אלש תמאה - םהלש "ירוחאה םוחת"ל
השק ,הזכ בצמב .('וכו תויעב ,תוכיבמ תויצאוטיס ,השלוח) םידליה
וזש - תומימתה .תנגומ העובב םהילע רומשלו םידליה לע "דובעל"
ביחרנ 12 רועישב .תמלענו תכלוה ,תודליה לש תויועמשמה תחא
.ירוחאה םוחתהו ימדקה םוחתה אשונב

םירגובמה לש ירוחאה םוחתהו ימדקה םוחתה - 3 ליגרת

,םידיקפתב םירגובמה ןמ םינושכ הידמב םידליה וגצוה רבעב .2
.םייתודלי ויה םה - 'וכו םוכחתה תדימב ,רובידה ןפואב ,שובלב
םירגובמ"כ עונלוקבו היזיוולטב םיגצומ םידליה ,תאז תמועל ,םויה
ןונגסב רושקה לכב לבא .לדוגב קר םירגובמהמ םילדבנה "םינטק
ומכ שממ םה םייתרבח םידיקפת וא תוגהנתה ,שובל ,רוביד
.םירגובמה?תלוגנרתה וא הציבה - 4 ליגרת

םילבקמ תוחפ םה .םידליה תוגהנתה לע םיעיפשמ םג הלא םייוניש
רגובמה .םירגובמה תושלוחל רתוי םיעדומ םה יכ ,היכרריהה תא
,םייתרוקיב רתוי הברה םידליה .רתוי עדוי םימעפל דליה ,קדוצ דימת אל
.רתוי םיישעמ םהו רתוי הבחר םמלוע תנומת
םיכיישש םירבד לע םג ,רבעב ועדיש הממ רתוי הברה םיעדוי םידליה
תישגרה תוחתפתההש איה היעבה .ןימו תוומ ומכ ,םירגובמה םלועל
םתוגהנתהו םתוזח תורמלו ,בצק ותואב חתפתהל הכישממ םהלש
תא תאשל תישגר םיחתופמ אלו םילשב אל ןיידע םה תרגובה
.םדיל םרוזש עדימה לכ לש תויועמשמה