תלוכיה לעו יפוא תונוכת לע םיעיפשמ רפסה-תיב םגו היזיוולטה םג
בל תמושתב תוכזל םיסנמ םהינשו ,םידימלתה לש תילכשה
.םידימלתה לש תילמיסקמ

,םהינש ןיב םייתוהמ םילדבה םנשי ,ןמטסופ יפל ,תאז תמועל
וחכשת לא .הנוילעה לע ללכ ךרדב היזיוולטה לש הדי רשאכ
.(רפס -תיב) …ומשב אצמנ זמרה .רפסה-תיב לש ורוקמ תא

:םינושה םילדבהה לע דומעל ידכ םירותפכהמ דחא לכ לע וצחל
תוליעפכ הארוה" ןמטסופ לינ לש ורפס יפ-לע תישענ האוושהה
."תרמשמהנוש ראשיהל ךירצ רפס-תיבש תרמוא ןמטסופ לינ לש ותשיג
תווהל לכויש ידכ ,תיתרוסמה ותנוכתמל דמציהלו היזיוולטהמ
.היזיוולטה תועפשהל דגנ לקשמ
רפסה-תיב לעש תסרוג רזעילא ןב בירי לש ותשיג ,ותמועל
.הלש הקשנב היזיוולטב תורחתהל


?היזיוולטה םע תורחתב דדומתהל רפסה-תיב לע דציכ - 5 ליגרת