םיגיהנמה היזיוולטה ןדיעב עודמ ןחבנ הז רועישב
,רבעב ויהש יפכ הליהב םירוטע אל רבכ םיאקיטילופהו
.םייממע רתוי תויהל םיכפוה םה עודמו
בושחש המש ךכל המרג היזיוולטהש חכווינ ,ןכ ומכ
רמוא אוה דציכ אלא רמוא יאקיטילופהש המ אל אוה
.תינויזיוולטה ותעפוהו ולש םינוניגה ,תאז