:לארשי תנידמ לש הירוטסיההמ םיגיהנמו םישיא לש המישר םכינפל

באז
יקסניטוב'ז
הדלוג
ריאמ
ףסוי
רודלפמורט
םייח
ןמצייו
לאגי
ןולא
קחצי
יבצ-ןב


:םויה לש הפוקתהמ םיגיהנמ לש המישר הנהו

םייח
ןומר
ןתנ
יקסנרש
קחצי
יכדרמ
דוהא
קרב
השמ
בצק
רומיל
תנביל


('וכו הבריק ,הארי ,הבהא ,תויטפא ,הכרעה ,לוזלז ,דובכ) תושוחת וליא
?הינשה המישרה ירבח וליאו ,הנושארה המישרה ירבח ךב םיררועמ


ןוזח ילעב םלוכ ."םיליפנה רוד" יוניכב םיגיהנמה וכז םעפ
םה ,המזירכ ילעב ויה םעפ לש םיגיהנמה .המוק רועישו
.הירוטסיהה ינפ תא וניש םה .םישנא ףוחסלו ליעפהל ועדי
.הלאכ םילוגד םישנא ןיא םויהש םישיגרמ ונחנא םימעפל
םהילא ונתוסחייתה ילואש וא ?ונתשה םיגיהנמה םנמאה
?התנתשה

םויה לשו םעפ לש םיגיהנמה - 1 ליגרת


םביבס רציש רבד ,ןירותסמו קוחירמ םיגיהנמה ונהנ ,רבעב
תימשרה םתוליעפ .הלעמו םמכשמ םהש םישנא לש הליה
םהייח לע רבד רוביצל עדונ אל לבא ,הבחרהב הרקוס םנמא
.םהלש תוישונאה תונוכתה לע וא ,םייטרפה

,תוישונא-לע תויומד לש הגרדמ םיגיהנמה תא הדירוה היזיוולטה
תפישח ידי-לע ,םדו רשב םישנאל ,םעהמ תומרומו ןוזח תולעב
- םהש יפכ ךסמה לע םתוא הגיצמ איה .םהלש ישונאה דצה
.םהיתושלוחו םהיתוערגמ לע

תכרעמ לכ אלא ךכל תיארחא היזיוולטה קר אלש ןבומכ :הרעה
הארנש יפכ לבא ,תינרדומה הרבחה לש תויופידעה רדסו םיכרעה
לש םתומד בוציעב דבכנ דיקפת היזיוולטל רועישה ךשמהב
.םויה לש םיגיהנמה