םה רשאכ םירבדמו םיגהנתמ ךירוה דציכ תיאר םאה
?הדובעב םיאצמנ
דאמ ןפואב םיגהנתמ םישנא ,םימיוסמ םידיקפתב דחוימב
.תיבב םיגהנתמ םה רשאמ הנוש
אוה רשאמ הנוש ךרדב חוקל לא רבדי ללכ-ךרדב ריכב להנמ
תיניינעו תיקסע השיגב טוקני םיקסע שיאו ,בורק רבח לא רבדי
.עוצקמל ויתימע םע
תכרעמ הוולתמ דיקפת לכל .םינוש םידיקפת םיקחשמ םישנא
.'וכו שובלב ,רוביד ןונגסב ,םינוניגב םיאטבתמה תוגהנתה יללכ
םע וא םתחפשמ םע םיאצמנו התיבה ברעב םיעיגמ םהשכ ךא
תא םיפשוחו תוכסמה תא םידירומ םה ,םיבורקה םהירבח
.םהלש יתימאה "ינא"ה


תיתלשממה תונותיעה תכשל רתא ךותמ החוקל הנומתה

"ימדקה םוחתה" םיארקנ המבה לע קחשמ םדאהש םידיקפתה
.ודמעמו ודיקפת ףקותמ ץוח יפלכ גיצהל הצור םדאהש םוחתה
םוחת ."ירוחאה םוחת"ה ארקנ - "םיעלקה ירוחאמ"ש םוחתה
השעמל אוהו ,םדא ותואל םיבורקה םישנאל הלגנ ללכ ךרדב הז
.ונלש יתימאהו ישונאה ןפה


ירוחאה םוחתהו ימדקה םוחתה :2 ליגרתםיאקיטילופה לש תימשרה םתוליעפ קר ,היזיוולטה ןדיע ינפל
,הבחרהב הרקוס םדיקפת ףקותמ "ימדקה םוחת"ב התשענש
.רוביצה יניעמ הרתסנ "ירוחאה םוחת"ב םתוליעפש דועב
ורשפאו "ירוחאה םוחת"ל רודחלמ וענמנ תרושקתה יעצמא
.דוחיי לש הליה תונבל םיגיהנמל
לא םג שולפל ולחה םה ,וידרהו היזיוולטה ועיפוה רשאכ
תונרקס .םייטילופה םיגיהנמה לש םהייחב תורתסנה תוניפה
הדדוע ,תינציצמה תוסנתהה תובקעב הררועתהש רוביצה
.םהלש "ירוחאה םוחתה"מ תויטנקיפ תויודע דועו דוע איבהל
,"ירוחאה םוחת"ה תא ריתסהל םילוכי אל םיאקיטלופה ,םויכ
,השלוח יבצמ ,תוישונא תודיעמ הלגמו רוביצה יניעל ףשחנ אוהו
לש סותימה תא ץפנמ ןבומכש רבד .'וכו תודיגב ,תוילאימולש
.םיישונא-לעה םיגיהנמה

יקסניוול תשרפ - 3 ליגרת