,םייטמזירכה םיגיהנמה לש סותימה ץפנתהש רחאל
שי אקווד םויה .וזכ תוגיהנמל ההימכה םג התחפ
,יממעה ,ישונאה יטילופה גיהנמה תא ףידעהל הייטנ
םיגיהנמהמ החקל םנמא תרושקתה ."ונלשמ דחא" אוהש
איה ךא ,עודי יתלבהו ןירותסמהמ תעבונש המזירכה תא
רוציל ידכ הב שמתשהל השדח תונמדזה םהל תנתונ
.רוביצב תיבויח תימדת

רפסמ הנה ?רוביצה ברקב תיבויח תימדת םירצוי ךיא
יא וצרת םא) םינוש תורוקממ םכרובע ונפסאש םיללכ
.(םיאקיטילופכ הריירק חתפל םעפ

:הקיטילופב החלצהל "תורבדה תרשע"

- היזיוולטב עיפוהל תונמדזה לכ לע י/צפק .1
רוביצה תעדותב ראשיהל ךל רוזעי הז      
י/דיגת ךיא רקיעה ,י/דיגת המ בושח אל .2
םישנאה לא תורישי י/רבדו "תי/נמרבח" י/היה .3
עקרמל רבעמ ךב םיפוצש      
םדא ןב ה/תא םג .ךבש ישונאה דצה תא י/ארה .4
בוט "ךסמ י/רובע" - בושח רתויו ,בוט י/האריה .5
תוטיהרבו הרורב הפשב י/רבד .6
- דודרו חוטש תרושקת יעצמא איה היזיוולטה .7
תויתיצמתו תוטשפב י/רבד ןכל      
החונינ י/היה .8
ימצע ןוחטיב י/רדש .9
ךלש להקה לא י/כייח .10


האירק לש עגר - 4 ליגרת

,תיעוצקמה תלוכיה הבש העפותל םרג היזיוולטה ןדיע
,םיבושח םנמא יאקיטילופה לש ךרדהו היגולואידיאה
תובקעב ויפלכ םיררועתמה תושגרה רתוי םיבושח ךא
רמאי "המ" בושח שממ אל ,ןכל .תינויזיוולטה ותעפוה
.תאז רמאי אוה "ךיא" אלא יאקיטילופה