תוברתה םע היסחיב ,םינומה תרושקתב קסוע ונלש סרוקה
.םהילע התעפשהבו הרבחהו
ררבנ ואוב ,םינומה תרושקת אשונב קוסענש ינפל ,םלוא
.יללכ ןפואב תרושקת יהמ

.םכתנבה יפ-לע תרושקת יהמ האבה הקספב ובתכ
תרושקתל תואמגוד בותכל םילוכי םתא ,םכל חונ רתוי םא
.הרדגה בותכל םוקמב


ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ.תובושתה חולב םסרופת הבושתה

,םייח-ילעב ןיב תרושקת םג םכתרדגהב םתללכש ןכתיי
.(םיבשחמ תרושקת - לשמל) םיממוד םימצע ןיב וא
,םוצמצה תורמל יכ חכווינו ,םדא ינב ןיב תרושקתל קר סחייתנ ונא
.אבה ליגרתב וארתש יפכ ,תרושקת יגוס לש רתויב לודג ןווגמ ןיידע שי

?תרושקת יהמ - 1 ליגרת