:כ תרושקת רידגמ רטסבוו ןולימ

םיפוצל עדימ ריבעמ תושדחה תרודהמב ןיירקה :המגודל
ויתושגר תא ריבעמ החמשב רתנמה םדא ,םילימ תועצמאב
ריבעמ חצנמהו ,ףוג תפש תועצמאב ותוא םיאורש םישנאל
.חוצינה ינמיס תועצמאב ולש תרומזתל תוארוה

.רסמ ארקנ תרושקתה ךילהתב רבעומש עדימה
,והשלכ יתרבח (דוק) ןפוצ תועצמאב רדושמ רסמה
.ןעמנה לא ןעומהמ

ונתוא קפסי אוהו תרושקתה ךילהת לש רתויב טושפ לדומ והז :הרעה
רתוי םיבכרומ ,םיפסונ םילדומל עדוותנ סרוקה ךשמהב .הז בלשב
.ןפוצהו רסמה ,ןעמנה ,ןעומל טרפ םיפסונ םיביכרמ םכותב וללכיש


ןפוצו רסמ ,ןעמנ ,ןעומ - 2 ליגרת