?תרושקתל תואמגוד ןה תואבה תואמגודה םאה

:1 המגוד

.אבה קתפה תא הפצרה לע םתאצמ
:(והשמל ןווכתה םג אוה ילוא) םיאבה םירבדה תא םשר הארנכ והשימ
?םכתעד המ
?תרושקת ךילהת הפ היה םאה


אל

ןכ

:2 המגוד

.םדוק םש היהש והשימ לש לוחב תובקע םכדיל םתיאר עתפלו ,םיל םתכלה?תרושקת ךילהת הפ היה םאה


אל

ןכ