:הנוש תצק טבמ תדוקנמ תרושקתה ךילהתל תסחייתמ האבה הרדגהה


:םינייפאמ העברא תיתרושקת תכרעמ לכל ,וז הרדגה יפ-לע
.םירשקהו תוילמס ,םיקוח ,םידיקפת

."טרצנוק" :תרושקתה תביבס תא המגודל חקינ
…קחשמ ןיעמ אוה טרצנוקהש המדנ הבה

,תנגנמ - תרומזתה ,תרומזתל םינמיסה תא ןתונ - חצנמה :םידיקפת
.ףוסב םייפכ אחומ ,בישקמ - להקה

לכתסהל םיכירצ תרומזתה ירבח :םיקוח
,ולש חוצינל תונעיהלו ,חצנמה לע
תוקספהב ,שיערהל אלו בישקהל ךירצ להקה
להקה - הריציל הריצי ןיבש תורצקה
…םייפכ אוחמל אל לבא לעתשהל לוכי
תא םינווכמ תרומזתה ירבח טרצנוקה תליחתב
ךילהת ךלהמב …םירחא םיקוח דועו .םהילכ
.םישדח םיקוח רצוויהל םילוכי תרושקתה
.םישקונ םניא קחשמה תולובג

ףוגה תועונת ,םיידיה תועונת :תוילמס
םיבושחה םילמסה םה חצנמה לש םינפה תועבהו
.תרומזתל וירסמ תא ריבעמ אוה ךכו ,תרושקתב
ךמס לע - םייפכה תואיחמ םה להקה ילמס
חצנמהו תרומזתה ירבח םתמצועו םייפכה תואיחמ
.םעוציבמ הנהנ להקה המכ דע ןיבהל םילוכי

המבל הלוע חצנמהש עגרהמ םה "קחשמ"ה תולובג :םירשקה
,רחא רשקהב .המבהמ םידרוי תרומזתהו אוהש עגרל דעו ,הווחתשמו
חצנמה םא ךחוגמ הז היהי ,לשמל .םיפקת םניא םילמסהו םיקוחה
עיסמש תינומה גהנל רסמ ריבעהל ידכ חוצינה ילמסב שמתשי
…התיבה ותוא

תרושקת תוכרעמ :4 ליגרת

ןויד תצובק :5 ליגרת