- תרושקתה ךילהתמ דרפנ יתלב ביכרמ ריכנ הז רועישב
,תרושקתב "שער"ל תואמגוד הארנ ."שער"ה ביכרמ אוה
."שער"ל םיאיבמה םינושה םימרוגל עדוותנו