,םיילאידיא םיאנתב דימת עצבתמ וניא תרושקתה ךילהת
.ןעומה וילא ןווכתהש ןפואב קוידב טלקנ רסמהש ךכ
."םישער" םינוכמ ולאו ול םיעירפמש םימרוג םנשי
:האבה המגודה לע לכתסנ ואוב שער והמ ריהבהל ידכ

?"רובש ןופלט" קחשמה תא םיריכמ םתא םאה
:תואיצמב תובר םימעפ תירוקש המוד העפות ללגב דלונ הזה קחשמה

:אבה ךילהתה רחא השקבב ובקעתדלומוי שי ברעב ישילש םויב" :היה תרשרשה ףוסב רבעוהש רסמה
"ןור לש תיבב לכימל

ןרל םיירהוצה רחא קינקיפ תושעל ללכב התיה לכימ לש הנווכהו
תויהל היה רומא הזו ,הייחשב תונייטצה סרפ לביק אוהש ללגב
.למרכה תורעיב


.תרושקתה ךילהת לש הקלחה ותמירז לע תושקמה תוערפה אוה "שער"
וא תוינכט תוביסב ,ןעמנב ,ןעומב תויהל לוכי ולא תוערפה לש ןרוקמ
רבעומה רסמה ןהמ האצותכ רשא םייתוברת םירעפב וא תויגולוכיספ
.יוארכ רבעומ וניא ןעמנל ןעומה ןמ


?"שער" והמ :1 ליגרת