(הרדגה 'ר) ,תרצונה הנבה יא לש העפות אוה תרושקתב "שער"
,תרושקתה ךילהתב םיפתושה ןיב תודיחא ןיאש ןוויכמ ,םיבר םירקמב
:ןהיניב ,תונוש תוביסמ עובנל לוכי שערה .רחא וא הז למס לש ומוגרתב

תונשרפל תונתינש תוטשפומ וא תומומע םילימבו םיגשומב שומיש .1
המגוד .םירחא ידי-לע הנוש

םאתהב םינוש םירשקהב תונוש תויועמשמ שי םילמסלו םילימל .2
המגוד .תונתשמ תוביסנל

המגוד .הפש יישק - תלוזל תנבומ הנניאש הפש .3

המגוד .תיעוצקמ הפש .4

המגוד .תוינכט תוביס .5


תרושקתה ךילהתמ דרפנ יתלב קלחכ םינושה ויגוסל שערה םויק תדבוע
,תמלשומ דימת אל תרושקתה ךילהת לש ותוליעיש ךכ לע העיבצמ
.תוטלחומ אלו תויסחי הדימ תומאב התוא דודמל שי ןכ לעו

רובש ןופלט :2 ליגרת

טנרטניאב "שער" :3 ליגרת