,ןעמנה לש הנוכנ אל תונשרפמ םיעבונ םיבר םישער
:רותב םיריכמ יאדוו םתאש םיבצמ הלא .ןווכתה ןעומהש המל
."הנבה יא"
וא תוביסנב רסמ תרבעהמ עבונ "הנבה יא" לש שער ללכ ךרדב
.םייתוברת-ןיב םירעפ ךותמ וא ,םימיאתמ אל רשקהב

:המגוד
תורעה םירבחל קורזלו ,"ןמרבח" תויהל לבוקמ דאמ לארשיב
:לשמל וז ומכ ,תויטסירומוה
הארנ התא ?ךמולש המ ,ןלהא" :ול רמאו בוחרב באויב שגפ לבוי
"?תשרגתה ,הרק המ .םויה רשואמ
שרפתה יאדוו טפשמה םיבורק םירבח באויו לבויש הרקמב
ןעמנה .הליבקמ תיטסירומוה הבוגת הארנכ ררועו החידבכ
.הביחב רמאנ טפשמהש עדיו ןעומה ןווכתה המל קוידב ןיבה
.שער לכ היה אל
:םישער ררועיו יתייעב תויהל לוכי הזכ טפשמ ןהב תואמגוד המכ הנה
- ישיא ןפואב לבוי תא ריכמ אלו בורק רבח וניא באוי .1
.בלעיהלו רומוהה תא ןיבהל אל לולע אוה
עמשיהל לוכי הזכ טפשמ - הדובעב לבוי לש סובה אוה באוי .2
.ףוצחו טקט רסח
ייחל תסחייתמש ,רתוי הרוגס ,תרחא תוברתמ אוה באוי .3
שיגרי אוה .רתויב םיימיטניאה םירבדהמ דחאכ החפשמה
.המיאתמ אלו תויטרפל תרדוח ,הסג הינפהש
.םהלש ןיאושינה ייחב ןורחאה ןמזב תויעב שי ותשאו באויל .4
אוהו ןכתיי ,הזמ רתוי .תוקומע וב עוגפל הלולע וזכ הרימא
סיעכיש רבד ,השיגר הדוקנב עוגפל ןווכמב הסינ לבויש שיגרי
.דאמ ותוא


.םייתוברת םירעפמ וא םיאתמ אל רשקהמ םיעבונה םישער םה הלא לכ
תויהל ךרוצ שי יתרושקת בצמ לכבו ,הבושח דאמ םהל תועדומה
.םייקה רשקהל רסמה תא םיאתהלו ןוכנ ותוא אורקל ,ןעמנל םישיגר

"הנבה יא קר התיה וז" - 4 ליגרת