ןיבל תישיא-ןיב תרושקת ןיב האוושה ךורענ הז רועישב
םינוירטירק לש בחר ןווגמב רזעינ .םינומה תרושקת
בשחוממ הריקח ילכ םע דובענו ,וז האוושה ךורעל ידכ
.ךכב ונל עייסיש