.םדא-ןומהל תינפומ - איה ןכ המשכ - םינומה תרושקת
?תישיא-ןיב תרושקתמ התוא לידבמו התוא ןייפאמ המ
?תינפומ איה םהילא םישנאה רפסמ קר םאה
תוהזל לכונ םתרזעבש םינוירטירק דוע םנשי םאה
?םינומה תרושקת
:וז הנחבהב ונל רוזעל לכוי אבה ליגרתה

?םינומה תרושקת וא תישיא-ןיב תרושקת - 1 ליגרת


השולש תוגציימ ,םדוקה ליגרתבש תואמגודה שולש ,השעמל
:םינוש תרושקת יסופד
תרושקת הניה הליגר התיכב םידימלתל הרומה ןיב תרושקתה
רפסמ ,תיסיפ הבריק ,םיפתתשמה ןיב ןיע רשק שי הבש הרישי
.םיידיימ םה בושמהו הבוגתהו ,לבגומ םיפתתשמה

,הרישי איה םג ולש םידימלתל ילאוטריווה הרומה ןיב תרושקתה
,םהיתובושת רחא בקוע ,םהל הנוע ,וידימלת תא ריכמ אוה ןכש
אצמנ אל הרומה .טנרטניאה תשר תועצמאב תכוותמ איה לבא
תורמל - תאז םע דחי .םהיניב ןיע רשק ןיאו םידימלתל בורק
,לבגומ ןיידע אוה (500 דע) דאמ לודג תויהל לוכי םידימלתה רפסמש
.הריהמו החונ יד הבוגת תורשפא שי ןכו
,ןופלטה - תכוותמ תרושקתל םיפסונ םיעצמא םנשי
:דועו סקפ ,ינורטקלא ראוד ,ראוד ,ןופורקימ
.תישיא-ןיב תרושקת ןיידע וז וללה םירקמה לכבו
םידימלתה ןיבל רפסה רבחמ ןיב תרושקתה וליאו
תרושקתב .םינומה תרושקת איה רפסב םישמתשמה
המו - ("םינומה תרושקת" םשה ןאכמ) דאמ לודג אוה להקה ,םינומה
ונק םידימלת 50 קרש ןכתיי .לבגומ וניא אוה - רתוי בושחש
םיפתתשמה םידימלתה רפסממ תוחפ דוע) וב םישמתשמו רפסה תא
אוה םינוקה לש לאיצנטופה ןיידע לבא ,(ילאוטריווה סרוקב
.רתויו םיפלא תורשע ,םיפלא םג תויהל לוכיו לבגומ יתלב
רבחמה ןיב תיסיפ הבריק וא ןיע רשק לכ ןיא
- רבחמה רובע ימינונא אוה ארוקהו ,ויארוקל
.וירפס תא ארקי ימו ארוק ימ עדוי אל אוה ,רמולכ


תרושקת ןיב םילדבהה תא הגיצמ האבה הלבטה
:םינומה תרושקתו תכוותמ תישיא-ןיב תרושקת ,הרישי תישיא-ןיב

תרושקת
םינומה
תרושקת
- תישיא
תכוותמ
תרושקת
- תישיא
הרישי
םינוירטירק
האוושהל
לבגומ יתלב לבגומ לבגומ םיפתתשמה רפסמ
ןיא/דאמ הנטק הנטק הלודג תיסיפ הבריק
םייק אלו טעמכ םייק דימת אל םייק ןיע רשק
אל/תיטיא
תרשפאתמ
דימת טעמכ תידיימ תידיימ הבוגת
םיבכרומ םיטושפ םיטושפ תיינבב םיכילהה
ותרבעהו רסמה


םהבש םירקמ םנשיו תיעמשמ דח הנניא הנחבהה יכ בל ומיש
תרושקת וז םאהו תכוותמ-תישיא-ןיב תרושקת וז םאה טילחהל השק
וא תישיא-ןיב תרושקת אוה ןורטאית עפומ םאה :המגודל) .םינומה
(?םינומה תרושקת

דיתעב םינומה תרושקתו תישיא-ןיב תרושקת - 2 ליגרת