:אבה הריקחה ילכ תועצמאב תרושקת יעצמא רפסמ ןחבנ ואוב
.(םדוק םתיארש הממ רתוי םיבר םינוירטירק ללוכה)
םינוירטירקה יפ-לע תולגלגה תא זיזהל אוה תושעל םכילעש לכ
תרושקת וא םינומה תרושקת םאה :האצותה תא קודבלו םינושה
.םינוירטירקה לכ תא ריכהל ידכ המגודב רזעיהל ולכות ?תישיא

?תרושקתה גוס והמ :3 ליגרת