תרושקתה ךילהתב הפשה דיקפתב ןודנ הז רועישב
ןה תואיצמה תא םיגציימ הפשה ילמס דציכ דמלנ
תא ןכו הדיקפת תא ןיבנו ,תינוציחה ןהו תימינפה
.תואיצמה לע חוויד רישכמכ הפשה לש היתולבגמ