,רומאכ ,(םינומה תרושקת םגו תישיא-ןיב תרושקת םג) תרושקת
.םדא ינב ןיב עדימ רבעומ ובש ךילהת איה

וחומל דחא םדא לש וחוממ רובעל ולכוי שגר וא ןויער ,הבשחמש ידכ
.יהשלכ "הפש"ב גצוימו ןפצומ תויהל בייח רסמה ,רחא םדא לש
,םירחאל אל - ונחומבש המ תא אטבל ללכ לכונ אל ןפוצ וא "הפש" אלל
.םתועצמאב בושחל ידכ םיגוצייל םיקוקז ונא .ונמצעל אל םגו
םילימב םכתבשחמב שמתשהל ילב "שפוח" ומכ גשומ לע בושחל וסנ)
(…תונומתב וא

.םילמסמ תבכרומ הפש לכ
תופש וא תירבעה הפשה ומכ - םילימ םה ןהב םילמסהש תופש ןנשי
.תורחא תורבודמ

- םיילולימ םניאש םינמיס םה ןהב םילמסהש תופש ןנשי
סרומה יפוצפצ וא םישרחה לש םינמיסה תפש ,לשמל

?אבה רויצה םכל רמוא המ .םהלשמ הפש שי םירויצל םג


.םיירויצ םינמיסמ בכרומ ןהב בתכהש תופש ןנשי
.קוחרה חרזמהמ תופש וא ,לשמל ,םימוטרחה בתכ ומכ
הפש םיווהמ םינפ תועבהו ףוג תועונת ידי-לע םיאטובמש םילמס םג
.(העודיה ףוגה תפש) תבכרומו הרישע

ףוג תפש - 1 ליגרת