:הפשבש םילמסב םתנפצה ידי-לע ןעמנל ןעומהמ תורבוע תובשחמו תונויער,תומוד םילמסל תויונשרפהש החנה תדוקנמ םיאצוי ונא ,ללכ ךרדב
ריבעמ ןווכתה וילאש רבדל ותוא שרפמ רסמה תא טלוקש ימ ,רמולכ
.חוויד רישכמכ הפשב שומישל סיסבה תא הווהמ וז החנה .רסמה

:אבה ליגרתב תאזב חכווינ .ךכ דימת הז ןיא ,םלוא

?המוד תונשרפ - 2 ליגרת

,תואיצמבש םירבד תלמסמ םנמא הפשה ,ליגרתב וניארש יפכ
,םדאל םדאמ הנוש טעמ תויהל לוכי למסה לש םוגרתה ךא
.ולש תויטרפה תויווחהו םייחה ןויסינ יפ-לע

.רבחמה ןווכתהש המל המוד ןפואב ושרפתי םיישחומ םילמס ,ללכ ךרדב
,טע ,ןחלוש :םיטלחומ םירבד וא םיישחומ םימצע תובורק םיתיעל הלא
.השימח ,לוחכ ,בשחמ
םייושע ,הטשפה תשרודו רתוי תבכרומ םתועמשמש םילמס ,םתמועל
םיבכרומ תונויער םה ךכל המגוד .םינוש םישנא לצא תרחא טעמ שרפתהל
.דועו סואכ ,היטרקומד ,היגולונכט ,תודהי ,דובכ ,שפוח :ומכ

רבודמש ןיבה ,ליגרתב עטקה תא ארקש ימ לכש חינהל ריבס ,לשמל ךכ
,ןכלו (רוחש אל הז ריהב) תוריהב םייניע תלעב ,תינידנולב ,13 תב הרענב
.רתויב הכומנה איה תישילשה הדומעהש הארנכ
תרחא טעמ שרפתהל תולוכי "תויטנגמ םייניע" :םילימה ,תאז תמועל
התיה אלש ךכל תוביסה תחא תא תווהמ הלא םילימ .םינוש םישנא ןיב
.תורתונה שולשה ןיבמ תמיוסמ הרענ יבגל לאשמב םיעד תומימת