לע חוויד אוה םהמ דחא .םינווגמו םיבר םידיקפת הפשל
.תואיצמבש תודבועה
תואיצמבש תודבועה לכ תא תווחל ונתורשפאב ןיאו רחאמ
,תודבועה תא ווחש הלא לש םתרזעל םיקקזנ ונא ,ןושאר ילכמ
.ונינפל ןתוא וראתיש תנמ לע
ונחנא ,ונמצעב הרגאינה ילפמ תא וניאר אלש תורמל ,המגודל
,םש היהש םדא םליצש םימוליצ תוארל םילוכי

ונפתתשה אל םא םג
,לגרודכ קחשמב לעופב
עומשל םילוכי ונחנא
םגו ,וידרב םיחוויד
2000 ינפל ונייח אל םא
םילוכי ןיידע ונחנא ,הנש
זא םייחה לע דומלל
,הירוטסיהה ירפס ךותמ

.זא ויחש םישנאמ תוירוקמ תויודע ךמס-לע ובתכנש

םילימ תועצמאב םיגצוימש ,ונל קפסמ תלוזהש םירואיתה
ךרוצלש ,תואיצמה לש ללוכ רואיתל םיפרטצמ ,תונומתו
רואית תויהל הרומא "הפמ"ה ."הפמ" ול ארקנ ןיינעה
תיסיפ הפמש יפכ ,תורישי וניווח אל התוא ,תואיצמה לש ףוקישו
תא ףקשל הרומא לארשי ץרא לש
.לעופבש תויתימאה תויסיפ - תויפרגואיגה תורוצתה

ילעב םהש ןוויכ הנוש ןפואב תואיצמה תא םיאור םינוש םישנאו רחאמ
תלעות לש םיבושיח ,תואנשו תובהא ,תומודק תועד ,תונוש תויווחו תונויסנ
.םדאל םדאמ תונוש "תופמ"ה ,םייניינע םילוקישו
,תויטנוולר אל תוארנש תודבוע טימשהל םיגהונ חווידהו רואיתה תעב
.תוקיזמ תוארנ הלילח וא תומרות אל ,תוממעשמ

תא קיודמב תראתמ הפמה ןיא םירקמה בורבש איה תשקבתמה הנקסמה
תוועמ ראתמה רשאכ - רמוחו לק .הנכ ראתמה תנווכ וליפא תואיצמה
וכילוהלו תלוזה תא תועטהל המגמב תואיצמה תפמ תא הליחת הנווכב
.אבה רועישב ביחרנ הז אשונב .ללוש

םירואית רופסניא - תחא תואיצמ - 3 ליגרת