,"תויביטלופינמ תופמ" ןהמ דמלנ הז רועישב
,םיכרד וליאבו תואיצמה תא תותוועמ ןה דציכ
רוחאמ םידמועה םיסרטניאהו םילוקישה םהמו
.הלא תופמ