?םהיניב םילדבהה םהמ - םיאבה םיעטקה ינש תא וארק
2 ץורע תושדחמ - "יערד לש וניד רזג"
תוריחבה רתאמ "המהדתהו רוחיאה ,קקפה ,ןותרמה"
תונורחא תועידי לש

- חוויד יטפשמ םלוכש םיטפשממ בכרומ ןושארה עטקה
.ןתמאלו ןתוא ןוחבל ןתינש ,תוקיודמ תודבוע תריסמ
םיטפשממ םג ,חוויד יטפשמל ףסונב בכרומ ינשה עטקה ,ותמועל
:םיאבה םיגוסה ינשמ םייביטקייבוא תוחפ
םיעוריא תופצל הסנמ רבחמה םהבש םיטפשמ - שקיה יטפשמ -
:עטקהמ המגוד ונת - רבעה ןויסינ ךמס לע תודבוע שחנל וא -
תישיאה ותעד תא עיבמ רבחמה םהבש םיטפשמ - טופיש יטפשמ -
:עטקהמ המגוד ונת - חוודמ אוה וילע אשונה לע -
תשולש תא רתאנו ןיחבנש יאדכ ונל רסמנש רואת חתנל ידכ
:טופיש ,שקיה ,חוויד :םיטפשמה יגוס
:האבה הקספב וננובתה
.םישנא ןומה םש ויהו הפי ךכ לכ םוי היה .םיל ונעסנ עובשה ףוסב"
,ףוחה לע ונראשנ .םיל סנכנ אל דחא ףא ,תוזודמה ללגב לבא
".דאמ ונינהנ לכה ךסבו

טופישל וא שקיהל חוויד ןיב םיניחבמ ונחנא דימת אלש רחאמ
חוויד לאכ שקיה וא טופיש לא סחייתנו העטנש תורשפאה תמייק
תויטופיש תועיבק גיצהל םיסנמו תאז םילצנמ םינלמעותה .יתדבוע
םיחוודמ םה רבד לש ותימאל יכ ,בושחנש הזכ ןפואב םירצומ לע
.תודבוע לע


תיאנותיע הבתכב טופישו שקיה ,חוויד -3 ליגרת

?ישיא רופיס וא חוויד - 4 ליגרת