,עיפשהל תנמ-לע תואיצמה תא תוועל םיכרדה תחא ,רומאכ
.יתדבוע הרואכל אוהש רואת ךותב שקיהו טופיש תליהמב איה
אקווד ואל ,תורחא תויצלופינמ תויהל םג תולוכי ,תאז םע דחי
,םיטסקט לש השגדהו הטלבה ,עבצ :םיבותכה וא םירמאנה םירבדב
.'וכו םוקימ ,היצמרופניאהמ קלח לש הרתסה ,תורתוכ תטלבה

תויצלופינמה תא תוארל ידכ הנומתה לע רבכעה תא וריבעה
יאמוסרפה שמתשה ןהב תונושהעונכשב ליגרת - 5 ליגרת