,םינכרצה - ונילא םינלמעותה םינופ דציכ דמלנ הז רועישב
םירבדמו ונתוא םיענכשמ םה דציכו תרושקתה יעצמא ךרד
םינופ םה ,לכשהו ןויגהה לא הינפה םע דבב דב .ונביל לא
םיעדומ םקלחש םיישונא םירציו םיכרצ לש הכורא המישרל
.םיעדומ םניא םקלחו