.ונייח ימוחת לכב םויכ תבלתשמ םינומהה תרושקת
,וניתודמעו וניתועד לע עיפשהל םינוש םימרוג םיסנמ התועצמאב
.'וכו ונתוא ךנחל ,םיתורישו םירצומ ונל רוכמל
םינומהה תרושקתב תקסועה תומדקומה תוירואיתה תחא
ןפואב רוביצה לע עיפשהל תורשפאו בר חוכ תרושקתל הסחיי
קרזמ לש טחמל הלושמ וז הירואית יפ-לע ,תרושקתה .יתועמשמ
התנוכ וז הירואית .טרפה לש וחומ ךותל הירסמ תא הרידחמה
."תירוע-תתה טחמה תירואית" וא "קרזמה תירואית"
םיבשוחה שיו ,חוכיול ןותנ תרושקתה תעפשה לש אשונה ,םויכ
.אבה רועישב הארנש יפכ ,תלבגומ העפשה שי תרושקתלש

?תרושקתה תעפשהל ןותנ ה/תא םאה - 1 ליגרת

,תוחפ םא ןיבו ,הקזח הרוצב ונילע העיפשמ תרושקתה םא ןיב
םיצמאתמ ויה אל ,ןכ אל םאש ,תמייק העפשה יכ קפס ןיא
.ונתוא ענכשל תוסנלו ונילא תונפל םהינימל םינלמעותה
.הארנ דימ ?םיטקונ םה םיכרד וליאב